Působíme na trhu již 20 let

+420 533 432 111 +420 533 432 111


Společnost IMOS development, otevřený podílový fond vznikla transformací společností, které realizují bytové, nebytové, polyfunkční i čistě komerční developerské projekty již od roku 1992. Jsme tedy ryze česká společnost s mnohaletou tradicí a kvalitními, ověřitelnými referencemi. IMOS development se v současné době věnuje rozvoji několika lokalit v rámci celé České republiky.

Stávající developerské portfolio IMOSu development, otevřený podílový fond se skládá z nemovitostí určených k výstavbě bytových jednotek, rodinných domů, parcel pro následnou výstavbu rodinných domů a komerčních prostor především administrativního a skladového charakteru, určených pro pronájem. Záměrem společnosti je dále rozvíjet započaté projekty, připravovat projekty nové a investovat do vybraných nemovitostí. 

Firemní údaje

  • Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
  • Korespondenční adresa: Gajdošova 4392/7, Brno 615 00
  • IČ: 75160013
  • DIČ: CZ684019680
  • Obhospodařovaný investiční společností AMISTA investiční společnost, a.s. IČ 274 37 558, se sídlem Podbřežní 620/3, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn B 10626
  • ​Zapsaný v seznamu podílových fondů vedeném ČNB dle ustanovení § 597 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Historie

Společnost IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. („investiční fond“) byl založen podle zakladatelské smlouvy ze dne 13.8.2008, v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování v platném znění.

Investiční fond byl zapsán do obchodního rejstříku dne 21. ledna 2009. Povolení k činnosti investičního fondu ve smyslu ustanovení § 64 zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů obdržela společnost od České národní banky dne 26.11.2008 a právní moci nabylo dne 26.11.2008.

Dnem 21. 9. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, na základě kterého Fond získal povolení k činnosti samosprávného investičního fondu

Rozhodnutím valné hromady Fondu došlo ke dni 29. 12. 2015 k přeměně právní struktury Fondu na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem a změně druhu akcií z kmenových na zakladatelské a investiční. Změna těchto skutečností byla zapsána v Obchodním rejstříku dne 15. 1. 2016.

Rozhodnutím generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha, a.s. byly k obchodování na regulovaném trhu burzy přijaty s účinností od 25. 1. 2016 zaknihované investiční akcie investičního fondu (ISIN CZ0008041936, bez jmenovité hodnoty).

Investiční fond

Investiční fond je speciálním fondem kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do nemovitostí, nemovitostních společností a developerských projektů.

Předmětem podnikání společnosti je činnost investičních fondů kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Investičním cílem investičního fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí, akcií a obchodních podílů nemovitostních společností a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Investiční fond podléhá dohledu ČNB.

 
IMOS development otevřený podílový fond
Pobřežní 620/3,186 00 Praha
Korespondenční adresa: Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno
IČ: 75160013 | DIČ: CZ684019680
IMOS development otevřený podílový fond je veden v seznamu investičních fondů ČNB.

Tel.: + 420 533 432 111, 510
Fax: + 420 533 432 555
e-mail: info@imosdevelopment.cz
web: www.imos-development.cz
© Copyright 2016 IMOS development
Všechna práva vyhrazena.
321 creative people

Společnost IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vznikla transformací společností, které realizují bytové, nebytové, polyfunkční i čistě komerční developerské projekty již od roku 1992.